FRtR > Presidents > Thomas Jefferson

Thomas Jefferson (1743-1826)


3rd president of the United States: 1801-1809


Thomas Jefferson
1743 - 1826